PRÁVNÍ SLUŽBY

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní služby v celém rozsahu právního řádu České republiky.

Právní služby spočívají zejména v těchto úkonech:

  • zastoupení před soudy a jinými orgány
  • sepis smluv
  • konzultace, právní poradenství
  • zpracování právních rozborů

To vše v následujících právních odvětvích:

Trestní právo

Rodinné právo

Obchodní právo

Občanské právo

Správní právo

Pracovní právo

Ostatní právní oblastiPodle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebiteli pověřena Česká advokátní komora. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz

CENA PRÁVNÍCH SLUŽEB

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě dohody s klientem.

Při dohodě o ceně právních služeb zohledňujeme zejména složitost a náročnost věci, časové požadavky a nároky klienta na vyřízení věci, hodnoty věci a poměry klienta. Upřednostňujeme trvalejší spolupráci s klienty, což je mimo jiné taktéž zohledněno při sjednávání výše odměny.

Základním předpisem určujícím výši odměny za služby advokátů je vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.
Dle advokátního tarifu může být cena za služby (tzv. odměna advokáta) určena jako tzv. smluvní nebo mimosmluvní odměna.

Smluvní odměna se řídí výlučně ujednáním mezi klientem a advokátem, v naší kanceláři je možné sjednat hodinovou sazbu, paušální sazbu či podílovou odměnu.
V případě zastupování nebo obhajobě klienta před soudem nebo jiným orgánem upřednostňujeme sjednání odměny tzv. úkonové dle sazeb advokátního tarifu, neboť tato odměna je i pro klienta zpravidla výhodnější než sazba hodinová.

Není-li mezi klientem a advokátem sjednána odměna, řídí se její výše příslušnými ustanoveními advokátního tarifu o tzv. mimosmluvní odměně. V takovém případě se řídí sazba odměny za jeden úkon právní služby podle hodnoty věci, při obhajobě v trestních věcech podle trestní sazby.

Kromě odměny za právní služby má advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.

Konkrétní zvolená varianta odměny za právní služby odpovídá vždy potřebě a požadavku klienta a je sjednávána po bližším seznámení advokáta s předmětem právní pomoci (po tzv. úvodní schůzce).

Výše odměny naší advokátní kanceláře

Hodinová sazba je stanovena podle náročnosti věci v rozmezí od 900,-Kč do 1.300,-Kč, účtuje se každá započatá čtvrthodina.

Úkonová odměna je stanovena advokátním tarifem.

Více na webu ČAK

logo_small.png
Máte zájem o naše služby?
Neváhejte a kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.
kontaktní formulář
ring.png