OSTATNÍ PRÁVNÍ OBLASTI

Vymáhání náhrady škody

  • sepis žaloby a zastupování poškozeného ve sporech o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím (například v případech zproštění obžaloby, výkonu vazby, nepřiměřeně dlouhého soudního řízení apod.), vymáhání nemajetkové újmy po státu zejména v případech tzv. průtahů v řízení
  • vymáhání nároků ze škody na zdraví (nejčastěji při dopravní nehodě, trestném činu, pracovní úrazy a nemoci z povolání) a ze škody na majetku
  • zastupování při jednání s pojišťovnami při vyřizování pojistných událostí o výplatu pojistného

Ústavní právo

  • sepis ústavní stížnosti a zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR
  • právní poradenství při zásahu do základních lidských a osobnostních práv obsažených v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod a v mezinárodních dohodách

Vezměte si s sebou tyto doklady

Vymáhání náhrady škody:

  • doklady prokazující vznik škody a její výši

Ústavní právo:

  • doklady prokazující porušení či zásah do lidských práv a svobod
logo_small.png
Máte zájem o naše služby?
Neváhejte a kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře.
kontaktní formulář
ring.png